irhel: (Default)
[personal profile] irhel


У мінулыя выходныя наведаў яшчэ адзін куток Беларусі - Заходняе Палессе. У снежні мінулага года ездзілі у Мазырскi, а зараз давялося пабываць у Маларыцкiм раёне. Увогуле вельмі падобныя мясціны, асноўнае адрозненне, мабыць, гэта каталіцкасць захаду. І пакінутых дамоў у вёсках тут усе ж такі менш, чым на усходзе.
У пачатку мая (ўлічваючы што тут значна цяплей чым у Менску) на Палессе ужо панавала сапраўднае прыроднае адраджэнне.
Сады, алеі квітнеючага бэзу і вельмі шмат бусліных гнёздаў па тэлеграфных слупах.
У лесе і па пасялковых дарогах "смерць вела турыста" - адзін суцэльны пясок. Гэта наступствы праведзенай тут у зо-х гадах меліярацыі. Увогуле усе наваколле ізкапана такой колькасцю меліярацыйных каналаў, што больш я такога нідзе не бачыў. Зусім нядаўна па загаду АГЛаеда зноў пачалі гэты вар'яцкі працэс - пачысцілі за шмат гадоў зарослыя каналы, і як вынік у студнях зноў паменшылася вады, а глеба працягнула ветрыцца.
Па лясах шмат жывёліны - мясціны вельмі дзікія і побач з мяжой і запаведнікам паляваць асоба не дазваляюць.

Царква Нараджэння Божай Маці
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

January 2013

S M T W T F S
  12345
6789101112
1314151617 1819
20212223242526
2728293031  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 02:43 am
Powered by Dreamwidth Studios